0_International-Day-of-Acceptance.jpg

[WorldKings - Niên lịch Thế giới 2021] Kỷ niệm 12 năm ngày Quốc tế Chấp nhận đối với người tàn tật (20/1/2009 – 20/1/2021)

20-01-2021

(kyluc.vn – WorldKings.org) Ngày Quốc tế Chấp nhận là một ngày dành riêng cho sự chấp nhận của xã hội đối với tình trạng khuyết tật và để tôn vinh Annie Hopkins quá cố, người sáng lập 3E Love và người tạo ra Biểu tượng Quốc tế về Sự chấp nhận.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2