0_nien-lich_wowtime_BUDASCO-O-Busadco_san-pham.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 18 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam (Busadco) (01/09/2003 - 01/09/2021)

01-09-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Busadco được thành lập ngày 1-9-2003, với 100% vốn Nhà nước, hoạt động công ích theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2