0_TONG-CONG-TY-THANG-LONG-CTCP-cauThang-Long.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 47 năm ngày thành lập Tổng công ty Thăng Long – CTCP( 6/7/1973-6/7/2020)

06-07-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Tổng công ty Thăng Long – CTCP tiền thân là Xí nghiệp Liên hợp Cầu Thăng Long được thành lập theo Quyết định số 2896/QĐ-TC ngày 06/07/1973 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải gồm nhiều xí nghiệp thành viên hạch toán tập trung với nhiệm vụ đầu tiên là xây dựng cầu Thăng Long (1973-1985).

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2