0_che-thai-nguyen-3.jpg

Hơn 220 tỷ đồng phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên

10-02-2017

Tỉnh Thái Nguyên dự kiến từ nay đến năm 2020 đầu tư trên 220 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn ngân sách khoảng 150 tỷ đồng. Còn lại là các nguồn vốn huy động của doanh nghi��p, tổ chức, cá nhân, các nguồn vốn khác để triển khai đề án nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững cây chè.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2