• Trang chủ
  • Dây truyền chế biến - Niên lịch
  • > Tag
  • > Dây truyền chế biến
0_che-thai-nguyen-3.jpg

Hơn 220 tỷ đồng phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên

10-02-2017

Tỉnh Thái Nguyên dự kiến từ nay đến năm 2020 đầu tư trên 220 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn ngân sách khoảng 150 tỷ đồng. Còn lại là các nguồn v���n huy động của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nguồn vốn khác để triển khai đề án nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững cây chè.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2