0_ngo-dinh-diem-4-3169-1520580736.jpg

Sử liệu gần 100 năm tồn tại của dinh Độc Lập được trưng bày

13-03-2018

Xây bằng vật liệu mang từ Pháp qua, dinh Norodom (dinh Độc Lập) tại quận 1, TP HCM, trải qua nhiều biến cố lịch sử.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2