0_ngaygiadinhvn-2016-06-20-16-54-37-632.jpg

Ý nghĩa ngày Gia đình Việt Nam 28/6

28-06-2017

Ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo của các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tac bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (13 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2