• Trang chủ
  • Tăng trưởng kinh tế - Niên lịch
  • > Tag
  • > Tăng trưởng kinh tế
0_nsld.jpg

Khai mạc diễn đàn CEO 2018

14-04-2018

Diễn đàn CEO 2018 với chủ đề "Nâng cao năng suất lao động, đòn bẩy tăng trưởng kinh tế" đề cập những vấn đề thực tiễn có tính cấp thiết đặt ra đối với các doanh nghiệp và ngành, lĩnh vực trong việc nâng cao năng suất lao động đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng, phát triển mà Chính phủ đặt ra.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2