0_ID_34125_building-jpg.jpg

90 năm bảo tàng đầu tiên ở Nam kỳ

22-08-2019

Gần một thế kỷ phát triển, Bảo tàng Blanchard de la Brosse, sau đổi thành Viện Bảo tàng quốc gia VN và nay là Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, trở thành một trong những di sản biểu tượng của Sài Gòn - TP.HCM.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2