0_nien-lich_wowtime_HUNRE_DH-Tai-nguyen-moi-truong_H.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 11 năm ngày thành lập Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (23/08/2010 - 23/08/2021)

22-08-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1583/2010/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2