07382015_083810S100_20151202121858-face.jpg

Bức thư tuyệt vời của CEO Facebook gửi con gái

07-12-2015

"Chúng ta phải kiếm được những khoản đầu tư dài hạn cho 25, 50 năm hay thậm chí là 100 năm nữa. Thách thức lớn nhất này đòi hỏi những tầm nhìn lâu dài và không thể được giải quyết bằng tư duy ngắn hạn".

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 57 của 57 trang (568 bài)Đầu<...5657
Content2 (mobil)
content2