0_ong_Tran_Thanh_Man.jpg

Ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

22-06-2017

Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hiệp thương cử ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch MTTQ Việt Nam thay ông Nguyễn Thiện Nhân.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 6 của 8 trang (74 bài)Đầu<...678>Cuối
Content2 (mobil)
content2