412_99894-cheap-laptops-for-students.jpg

Hội đồng giáo dục tư thục Singapore

26-07-2012

Hội đồng Giáo dục Tư thục Singapore (CPE) được thành lập năm 2009 nhằm quản lý và theo dõi hoạt động cũng như sự phát triển của bộ phận này. Các điều luật của CPE thúc đẩy việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn hợp lý cho giáo dục tư thục

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 25 của 25 trang (250 bài)Đầu<...2122232425
Content2 (mobil)
content2