0_nien-lich_wowtime_CTIM_2.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 22 năm ngày thành Trường CĐ Bán công Công nghệ & Quản trị doanh nghiệp (11/08/1999 - 11/08/2021)

10-08-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Cao đẳng CTIM được thành lập ngày 11/8/1999 theo Quyết định số 2670/QĐ-BGD&ĐT/TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đề nghị của Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh với nhiệm vụ là cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cho các Khu chế xuất, Khu công nghiệp trên địa bản TP.HCM.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2