0_b8e19b13b39771c92886.jpg

[WOWTIMES - Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2022] Hội đồng đội Trung ương - 41 năm thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Trung ương đoàn trong sự nghiệp phát triển thế hệ măng non Việt Nam.

02-08-2022

(kyluc.vn - VietKings) - Hội đồng Đội Trung ương (tên đầy đủ là Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh) do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lập ra và giúp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Nhiệm kỳ của Hội đồng Đội Trung ương theo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2