0_nienlich_wowtime_VINATABA_TONG-CONG-TY-THUOC-LA-VI.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIME)] 37 năm ngày thành lập Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (05/04/1985 - 05/04/2022)

04-04-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Ngày 05/4/1985, Liên hiệp các Xí nghiệp Thuốc lá Việt Nam - Tiền thân của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (VINATABA), đã được thành lập theo Nghị định số 108/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2