132773_Truong-Dai-hoc-My-thuat-Cong-nghiep.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 71 năm ngày thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (08/07/1949 -08/07/2020)

08-07-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (MTCN) được thành lập ngày 8 tháng 7 năm 1949 với tên trường: Quốc gia Mỹ nghệ - là trường sơ cấp, được Bộ chủ quản là Bộ Công thương (Sau này là bộ Nội thương và Công nghiệp) tiếp quản vào năm 1954, Trường là nơi đào tạo nghệ nhân cho một số nghề thủ công Mỹ nghệ như: sơn mài, chạm kim, dệt thảm len, nghề mộc… Tháng 12 năm 1954 trường được chuyển về Bộ Tuyên truyền-Văn nghệ ( Bộ Văn hoá - Thông tin sau này) với tên gọi mới là “Trường Mỹ nghệ Việt Nam”.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 8 của 8 trang (76 bài)Đầu<...678
Content2 (mobil)
content2