Thanh Chương - 10 thành tựu nổi bật năm 2019

20-12-2019

Bằng sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở; sự vào cuộc mạnh mẽ của MTTQ và các đoàn thể trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, Thanh Chương tiếp tục có bước phát triển mới trong năm 2019 với 10 thành tựu nổi bật.

Theo Trình Nhã - Hữu Quân
Link gốc: https://baonghean.vn/infographics-thanh-chuong-10-thanh-tuu-noi-bat-nam-2019-259369.html
 


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2