Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2018): Tổ chức đợt phát triển đoàn viên dịp 28.7

23-07-2018

Tổng LĐLĐVN đã có hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn (CĐ) Việt Nam do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật ký.

Theo đó, nội dung tuyên truyền gồm: Tuyên truyền về lịch sử của tổ chức CĐ Việt Nam qua 89 năm xây dựng và phát triển; vị trí, vai trò, những đóng góp của giai cấp công nhân, tổ chức CĐ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Tuyên truyền về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công nhân, CĐ; những kết quả nổi bật của phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ trong nhiệm kỳ 2013-2018 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức CĐVN trong nhiệm kỳ 2018-2023. Tuyên truyền, quảng bá những đổi mới trong tổ chức, hoạt động của các cấp CĐ; đóng góp của đoàn viên, CNVCLĐ vào sự phát triển KTXH của đất nước; vai trò của CĐ trong đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Kết quả hình ảnh cho Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Hướng dẫn cũng nêu rõ các hình thức tuyên truyền. Trong đó có tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam, Đại hội XII CĐ Việt Nam và kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tổ chức đợt phát triển đoàn viên dịp 28.7 góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kết nạp 500.000 đoàn viên năm 2018. Đồng thời trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ 3 và Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất; tổ chức chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 14.

Một trong những yêu cầu đặt ra là tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các tầng lớp nhân dân hiểu biết sâu sắc về truyền thống lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm gắn với triển khai các chương trình, kế hoạch của Tổng LĐLĐVN nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ.


H.N baomoi.com


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2