0_wowtime_nien-lich_vai-tro-so-huu-tri-tue-DN_TS-Pha.jpg

Vai trò sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế và đại dịch Covid -19

14-06-2021

“Trí tuệ” là khả năng nhận thức lý tính đạt đến một trình độ nhất định. Đó là năng lực riêng của con người mà không một loài sinh vật nào khác có được. Những thành quả do trí tuệ con người tạo ra thông qua hoạt động sáng tạo được thừa nhận là tài sản trí tuệ. “Sở hữu trí tuệ” được hiểu là sự sở hữu đối với những tài sản trí tuệ đó. Cụ thể hơn, đó là các quyền hợp pháp xuất phát từ hoạt động trí tuệ trong các lĩnh vực công nghiệp, khoa học, văn học, thương mại và nghệ thuật.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 6 của 281 trang (2808 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content2 (mobil)
content2