[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] Kỷ niệm 46 năm ngày Quốc hội quyết nghị đổi quốc hiệu từ Việt Nam dân chủ cộng hòa thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/7/1976- 2/7/2022).

02-07-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES] Sau chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng đã kết thúc 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược của nhân dân Việt Nam, non sông quy về một mối. Hội nghị quyết định thống nhất về mặt nhà nước bằng một cuộc tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội chung của cả nước. Ngày 02/7/1976, Quốc hội khóa VI nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa quyết định đổi tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

 

 

Ngày 02/7/1976, tại hội trường Ba Đình lịch sử, trong không khí thiêng liêng… anh em hai miền Bắc Nam sum họp diễn ra kỳ họp đầu tiên của Quốc Hội nước Việt Nam với 492 đại biểu, 80 đại biểu là công nhân, 100 đại biểu là nông dân, 141 đại biểu chính trị, 98 đại biểu tri thức, 54 đại biểu quân nhân, 06 đại biểu thợ thủ công, 67 đại biểu dân tộc ít người, 12 đại biểu tôn giáo và 132 đại biểu nữ thay mặt cho 50 triệu nhân dân cả nước về dự họp.

Quốc hội khóa VI họp kỳ họp thứ nhất quyết định đổi tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khẳng định:

Việt Nam là một nước độc lập thống nhất.

Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hình tròn, nền đỏ ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, chung quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng cưa và dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Hà Nội.

Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là bài Tiến quân ca -  nhạc và lời Văn Cao.

 

 

 

 

Thời khắc lịch sử ấy đã minh chứng một điều nguồn gốc lịch sử văn hóa của dân tộc ta với tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định sự độc lập về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập của chủ quyền của một quốc gia trên thế giới. Tên gọi ấy là minh chứng cho sự riêng biệt không thể nhầm lẫn với bất kỳ dân tộc nào, đất nước nào - một dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam tiếp tục con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa. Việc Quốc hội khóa VI họp kỳ họp thứ nhất quyết định đổi tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phù hợp với điều kiện lịch sử và chế độ chính trị của nước ta lúc bấy giờ, mục tiêu bước sang một thời kỳ mới phấn đấu cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Đề ra mục tiêu cụ thể chính là động lực thúc đẩy đất nước phát triển, từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

 

[WOWTIMES] Gian nan chặng đường lịch sử khai sinh Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Ngày 02/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trước hàng chục vạn đồng bào Thủ đô, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ cách mạng lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới ra đời đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách. Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn dân vừa chống thù trong, giặc ngoài, vừa xây dựng và củng cố vững chắc chính quyền nhân dân; lãnh đạo cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên vào ngày 06/01/1946, xây dựng Hiến pháp dân chủ đầu tiên (năm 1946).

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta trải qua gần 21 năm, là cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và nhiều thách thức, ác liệt với nhiều giai đoạn đối phó với các kế hoạch, chiến lược khác nhau của đế quốc Mỹ.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 là trận quyết chiến, chiến lược vĩ đại của quân và dân ta, với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng đã kết thúc 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược của nhân dân Việt Nam, non sông quy về một mối. Hội nghị quyết định thống nhất về mặt nhà nước bằng một cuộc tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội chung của cả nước.

Ngày 02/7/1976, Quốc hội khóa VI nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa quyết định đổi tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hiến pháp năm 1980, năm 1992 và hiện nay là Hiến pháp năm 2013 tiếp tục ghi nhận Quốc hiệu đó và đã trở thành Quốc hiệu chính thức cả về pháp lý lẫn trên thực tế.

Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”./.

Nguồn: Tổng hợp tin tức


Quyên Nguyễn- Wowtimes- Nienlich.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2