0_cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] Kỷ niệm 46 năm ngày Quốc hội quyết nghị đổi quốc hiệu từ Việt Nam dân chủ cộng hòa thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/7/1976- 2/7/2022).

02-07-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES] Sau chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng đã kết thúc 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược của nhân dân Việt Nam, non sông quy về một mối. Hội nghị quyết định thống nhất về mặt nhà nước bằng một cuộc tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội chung của cả nước. Ngày 02/7/1976, Quốc hội khóa VI nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa quyết định đổi tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 2 của 11 trang (102 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2