0_77d3170155t8913l5-111111.jpg

Sách 'Hoàng Hoa sứ trình đồ' trở thành di sản 'Ký ức Thế giới'

01-06-2018

'Hoàng Hoa sứ trình đồ', một quyển sách cổ ghi lại việc đi sứ của sứ bộ Việt Nam sang Trung Hoa vào thế kỷ 18, được ghi vào danh sách các di sản tư liệu của Chương trình Ký ức Thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP) của UNESCO.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2